Αχιλλέας Δρογώσης

VIDEOS

Αλλαγή σάκου στομίας
Αφαίρεση λίθων από τους νεφρούς - διαδερμική νεφρολιθοτριψία
Εξωσωματική λιθοτριψία
Διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης (TURBT)
Στυτική δυσλειτουργία ως συνοσηρότητα
Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
Κυστεοκτομή
Κυστεοσκόπηση
Ουρητηροσκόπηση
Ουροδυναμικός έλεγχος
Τηλεϊατρική
Τοποθέτηση ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (pig tail)
Φαρμακευτική αγωγή για υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη
Ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή
Ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρετκτομή
Ρομποτικά υποβοηθούμενη κυστεκτομή